Enköpings-Posten's logotype

Enköpings-Posten

Lokaal Nieuws · Enköping, Sweden

Enköpings-Posten

Enköpings-Posten specialplaceringar

Materialspecifikation Enköpings-Posten print

Materialspecifikation Enköpings-Posten


Senaste bokningstid
Två arbetsdagar före införingsdag senast kl 15.00.
Senaste manustid
Text-/rubrikannonser Två arbetsdagar före införingsdagsenast kl 15.00.
Korrekturannons
Tre arbetsdagar före införingsdag senast kl 15.00.
Tryckfärdigt material
Lämnas senast kl 11.00 en arbetsdagföre införingsdag. För information om bokningstid och materiallämning till tidningarna Näringsliv, Bostadsliv och sommarliv, kontakta din säljare/producent.
Vi följer Tidningsutgivarnas, www.tu.se,kravspecifikationFormatVi tar emot tryckoptimerade PDF-filer där typsnittenär inkluderade. Det är viktigt att PDFfilenär korrekt enligt TU:s rekommendationer.Samtliga typsnitt måste inkluderas i filen och fårendast vara av typen PostScript typ 1 och opentype. True Type accepteras ej.
Mått
Annonsdokumentet ska ha samma mått som detbokade utrymmet.
Färger
Färgannonser ska vara skapade med CMYK förfyrfärgsseparering. Färger från andra färgsystemmåste konverteras då endast CMYK-färgeranvänds vid tryck av tidningen. Ansvar för färgnyansersom blivit fel vid konverteringen från annat färgsystem ligger hos den som lämnat materialet. Färg- och gråskalebilder ska minst ha en upplösning på 200 dpi för 100 linjers raster.Streckbilder bör ha en upplösning på 600–1200dpi. Den totala färgmängden i bilder, tonplattor och text ska inte överstiga 240 procent. Bilder och färger ska anpassas för punktförstoringen 25 procent. Färgprofiler och pdf-inställningar finns att ladda ner från vårt tryckeri, pressgrannar.se – att lämna material.Tips: Tänk på att kombinationen av negativ text på fyrfärgstryckta ytor kan göra texten oläslig vid misspass beroende på grovlek och teckengrad vid val av typsnitt. Leveransadresser: Länk för att skicka tryckfärdig annons hittar ni här! Vill du uppdatera din annonsLadda upp din fil igen och skriv i kommentar"Byt till denna"

Allmäna villkor och upplysningar

Allmäna villkor och upplysningar

Moms tillkommer på priset där annat ej anges.Faktureringsavgift 29 kr exkl moms.
Reklamskatt är inräknad i annonspriset.
Eventuell reklamation av annonsinförande skall ske inom 7 dagar från den dag annonsen varit infördi tidningen.
Tidningens ansvar för eventuella fel i en annonsär begränsat till högst annonskostnaden. Förskada på grund av uteblivet eller felaktigt införandeansvaras ej.
Betalning skall ske senast 20 dagar från fakturadatumom ej annat överenskommes.
Vid sen inbetalning tillkommer påminnelseavgiftoch lagstadgad dröjsmålsränta.
Annullering av annonser till Enköpings-posten kan ske till och medklockan 15.00 två arbetsdagar före införingsdag.
Övriga tidningar tre arbetsdagar före införingsdag klockan 15.00
Senare avbokning kan i undantagsfall medges. Därvid debiteras 25 procent av annonsens prisenligt prislista.
Tidningen förbehåller sig rätten att efter granskning avböja annonser. Innehållet i annonsen ska uppfylla TU:s gällande regler.
Annonsmärkning Läsarna ska redan vid ett hastigt påseende kunna skilja mellan Enköpings-postens redaktionella innehåll och annonsbilagor. Annonsbilagor ska utformas så att det tydligt framgår att det är fråga om reklam och det ska också framgå vem som är avsändare. Annonsbilagans typsnitt och layout ska skilja sig från Enköpings-postens redaktionella material.Samtliga bilagor ska annonsmärkas på första- och sista sidan. Annonsbilagor med tidningslik layout oavsett format ska märkas på samtliga sidor.Rena annonssidor undantagna. Annonsbilagor som kan uppfattas innehålla redaktionellt material ska alltid föreläggas Enköping-postens före tryckning. Annonsmärkning ska utföras enligt de riktlinjer som fastställts av TU. "ANNONS Hela denna bilaga är en annons från XXXX ANNONS".
Priserna gäller fr o m 1 januari 2017 tills vidare.Samtliga priser exkl moms. Enköpings-posten förbehåller sig rätten att göra ändringar i priser och utbud.
Klik de knop om navraag te doen